Μαγδαληνή Τσακίρη, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104|2001, 197-228


Ο βαθμός επιτυχίας των στόχων των εργαζομένων επηρεάζεται από ένα σύνολο συγκεκριμένων συμπεριφορών, τις οποίες αυτοί υιοθετούν, σχετικά με τον τρόπο διοίκησης του χρόνου τους. Δηλαδή, κάποιες συμπεριφορές ασκούν θετική επίδραση και αποτελούν άμεσα ή έμμεσα αιτία πραγματοποίησης των στόχων, ενώ, αντίθετα, άλλες ασκούν αρνητική επίδραση και αποτελούν αιτία παρεμπόδισης της. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν σε μια κατηγορία-ομάδα με παρόμοιες συμπεριφορές ή γνώσεις έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάζουν και συγκρίσιμα αποτελέσματα αναφορικά με το βαθμό επιτυχίας των επαγγελματικών στόχων τους οποίους επιδιώκουν. Έρευνα της συγγραφέως έδειξε ότι: α) Οι εργαζόμενοι μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες-ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά σε συμπεριφορές, τις οποίες υιοθετούν στον τρόπο αξιοποίησης του χρόνου τους, β) υπάρχει σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότηταςκαι των συμπεριφορών στον τρόπο χρήσης του χρόνου, γ) υπάρχει σχέση μεταξύ του βαθμού αποτελεσματικότητας των εργαζομένων και των ειδικών γνώσεων τις οποίες διαθέτουν στο αντικείμενο της διοίκησης του χρόνου.

Follow EKT: