Στέλλα Κουλάνδρου, Η «Ύβρις» του Άδμητου από το 438 π.Χ. στον 20ό (και τον 21ο) αιώνα, Σύγκριση, 24|2014, 85-93


Follow EKT: