Πέρσα Αποστολή, Το δεύτερο ομολογημένο πρότυπο του Πολυπαθούς (1839): ο Ivan Vyzhigin (1829) του F. Bulgarin, Σύγκριση, 17|2006, 114-143


[Δε διατίθεται περίληψη] 

Follow EKT: