Γιώργος Ανδρειωμένος, Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης, Σύγκριση, 13|2002, 258-272


Δεν διατίθεται περίληψη.

Follow EKT: