Αντωνία Χατζηευφραιμίδου, O ρόλος της ηλικίας στην κοινωνική νόηση: Σύγκριση νέων, μεσηλίκων και ηλικιωμένων ως προς την κατανόηση του σαρκασμού, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 7|2014, 1-55


Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να εξετάσει τη σχέση ηλικίας - κοινωνικής νόησης.Το δείγμα αποτελούνταν από 72 άτομα, ηλικίας 20 ως 82 ετών, κατανεμημένα σετρεις ομάδες ηλικίας: τους «Νέους Ενήλικες» (Μ.Ο. = 25 έτη, Τ.Α. = 3.7 έτη), τους«Μεσήλικες» (Μ.Ο. = 51.2 έτη, Τ.Α. = 7.5 έτη) και τους «Ηλικιωμένους» (Μ.Ο. =72.1 έτη, Τ.Α. = 4.9 έτη). Οι τρεις ομάδες ήταν εξισωμένες ως προς το φύλο και τομορφωτικό επίπεδο. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε η Δοκιμασία ΚοινωνικούΣυμπερασμού (Απλός) [ΔΚΣ(Α). Social Inference (Minimal) – SI(M): Part 2 of theΤΑSIT, McDonald, Flanagan,Rollins & Kinch, 2003], η οποία εξετάζει εάν οσυμμετέχοντας κατανοεί το σαρκασμό και μπορεί να τον διακρίνει από τηνειλικρίνεια. Στην ομάδα των ηλικιωμένων χορηγήθηκαν επιπλέον η ΔοκιμασίαΣύντομης Γνωστικής Εκτίμησης (ΔΣΓΕ, Mini Mental State Examination, MMSE,Folstein, Folstein, & McHugh, 1975, προσαρμογή στον ελληνικό πληθυσμό:Fountoulakis, Tsolaki, Chatzi & Kazis, 2000) και η Γηριατρική ΚλίμακαΚατάθλιψης-15 (ΓΚΚ-15, Geriatric Depression Scale–15, GDS-15, Yesavage, et al.,1982-1983, προσαρμογή στον ελληνικό πληθυσμό: Fountoulakis, Tsolaki, Iacovides,et al., 1999). Τα αποτελέσματα για τους ηλικιωμένους έδειξαν ότι όσο πιο χαμηλή ηβαθμολογία στη ΔΣΓΕ και όσο πιο υψηλή στη ΓΚΚ-15, τόσο χαμηλότερη η επίδοσηστη ΔΚΣ(Α). Για το σύνολο του δείγματος, τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ηλικία2συνδέεται αρνητικά με την ικανότητα κατανόησης του σαρκασμού και η αυτο-αναφερόμενη υπερχοληστεριναιμία αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα στηνπαραπάνω σχέση.

Follow EKT: