Δήμητρα Στάγια, Το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών στην εποχή της οικονομικής κρίσης, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 7|2014, 56-82


Σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 93 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςκατά το σχολικό έτος 2013-2014 διερευνήθηκαν τα επίπεδα και οι πηγές τουεπαγγελματικού άγχους, της επαγγελματικής εξουθένωσης και της οικονομικήςδυσκολίας και αναζητήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών σεζεύγη αλλά και στο σύνολό τους, με τη χρήση πρότυπου μοντέλου δομικώνεξισώσεων. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το Ερωτηματολόγιο ΠηγώνΕπαγγελματικής Έντασης, η Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης τωνΕκπαιδευτικών της Maslach και η Κλίμακα Μέτρησης Αίσθησης της ΟικονομικήςΔυσκολίας του Barrera. Η έρευνα έδειξε μεταξύ άλλων ότι τα οικονομικάπροβλήματα συμβάλλουν στο επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών, ειδικότεραστους νεότερους από αυτούς και στις γυναίκες.

Follow EKT: