Φανή Μπουρονίκου, Η χρήση της δοκιμασίας Mini-Mental State Examination (MMSE) σε άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 7|2014, 122-180


Η δοκιμασία Mini-Mental State Examination – MMSE (Δοκιμασία Σύντομης ΓνωστικήςΕκτίμησης, ΔΣΓΕ) των Folstein, Folstein και Mchugh (1975) αποτελεί ένα εργαλείοεκτίμησης της γνωστικής κατάστασης, ευρέως χρησιμοποιούμενο για τη σύντομη ανίχνευσητης γνωστικής εξασθένησης και της άνοιας στον πληθυσμό των ενηλίκων. Στην παρούσαεργασία επιχειρείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων για τη χρήση τηςδοκιμασίας MMSE σε άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Αρχικά γίνεται αναφορά στηνυπόθεση της «ρετρογένεσης» και περιγράφεται η δοκιμασία MMSE. Στη συνέχεια, ακολουθείη ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων για τη χρήση της δοκιμασίας MMSE, τόσο σεαγγλόφωνους, όσο και σε μη αγγλόφωνους, παιδικούς και εφηβικούς πληθυσμούς. Ηανασκόπηση ολοκληρώνεται με μία προσπάθεια συγκερασμού των ευρημάτων τωναναφερόμενων ερευνών, όσον αφορά τη χρησιμότητα της δοκιμασίας MMSE ως εργαλείουσύντομης γνωστικής εκτίμησης παιδιών και εφήβων.

Follow EKT: