Ανδρέας Ζεργιώτης, H παιδική επιθετικότητα και η αντιμετώπισή της στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση της 49ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 7|2014, 181-217


Μετά την εγωκεντρική επαναστατική περίοδο της νηπιακής ηλικίας, η πρώτη σχολικήηλικία είναι ίσως η πιο κατάλληλη ηλικία μέσα στην πορεία της ανάπτυξης τουπαιδιού για να εγγραφούν μέσα του, με βιωματικό και συνάμα ενσυνείδητο τρόπο,συμπεριφορές διαχείρισης της επιθετικότητας. Μέσα σε ένα πλαίσιοκοινωνικοποίησης και υγιούς ένταξης όλων των παιδιών στην ομάδα τωνσυνομηλίκων, η αποτελεσματική διαμεσολάβηση και καθοδήγηση των ενηλίκων θαδιευκολύνει τα παιδιά στην επίλυση των συγκρούσεων και στην ανάπτυξη μοντέλωνκαλής διαχείρισης του εαυτού μέσα στην ομάδα αναφοράς τους. Η βιωματική κυρίωςεκμάθηση καλών συμπεριφορών και η συναισθηματική εκπαίδευση, θα δώσουν τηδυνατότητα σε όλα τα παιδιά του δημοτικού να αναπτύξουν σταδιακά υγιείςπροσωπικότητες και το δικό τους, κατά το δυνατόν αυτόνομο, κώδικα ηθικής. Είναιιδιαίτερα σημαντικό ο ηθικός αυτός κώδικας των παιδιών να στηρίζεται σε ευρύτερααποδεκτές αξίες, οι οποίες θα μπορούν να ευθυγραμμίζονται με το κοινωνικάπρότυπα και ιδεώδη της κάθε κοινωνίας. Η ατομική αυτή πορεία αυτή του κάθεπαιδιού που συντελείται μέσα σε κοινωνικά σύνολα τα οποία αποτελούν τις ομάδεςαναφοράς του κάθε παιδιού (π.χ. τάξη, σχολείο, οικογένεια κ.λπ.), αναμένεται ναολοκληρωθεί σταδιακά προς το τέλος αυτής της παιδικής ηλικίας. Οι συγκρούσεις182μεταξύ των μαθητών στο δημοτικό σχολείο για διάφορες αιτίες είναι μιαπραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ωστόσο το είδος, η έντασηκαι το μέγεθος των συγκρούσεων αυτών συνιστούν ένα κρίσιμο μέγεθος στην πορείαανάπτυξης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησηςόλων των παιδιών. Στην παρούσα δημοσίευση θα αναφερθούν και θα παρουσιαστούνθεωρητικά μοντέλα ανάλυσης της παιδικής επιθετικότητας αλλά καισυστηματοποιημένες δράσεις για την διαχείριση της παιδικής επιθετικότητας τωνπαιδιών στο δημοτικό σχολείο και την ανάπτυξη υγιών συμπεριφορών μέσα στηντάξη, στο σχολείο και στην ομάδα των συνομηλίκων γενικότερα, όπως αυτέςεξειδικεύονται στο πλαίσιο της 49ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, μεέδρα τη βορειοδυτική Αττική.

Follow EKT: