Μαρίζα Κατσιώτη, Οι σχολές γονέων με τη ματιά της διαγενεαλογικής προσέγγισης, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 7|2014, 218-251


Η θεωρία των οικογενειακών συστημάτων, η οποία βασίστηκε στη θεωρία τωνγενικών συστημάτων του βιολόγου Ludwig von Bertalanffy (1940), εστιάζει στοσύνολο των σχέσεων ενός οικογενειακού συστήματος και όχι στην εκδήλωσησυμπεριφοράς ενός μεμονωμένου μέλους. Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη τηςΣυστημικής Θεωρίας την καθιστά κατάλληλη για εφαρμογή όχι μόνο σε θεραπευτικάπλαίσια, αλλά και στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης, όπως είναι οι ομάδεςσυμβουλευτικής γονέων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εφαρμογή τωνθεωρητικών εννοιών και τεχνικών ενός από τα σημαντικότερα μοντέλα τηςσυστημικής θεωρίας, της διαγενεαλογικής προσέγγισης του Bowen, στις ΟμάδεςΣυμβουλευτικής Γονέων με τη μέθοδο των βιωματικών ασκήσεων. Οι έννοιες πουμελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν σε τρεις ομάδες συμβουλευτικής γονέων είναι οιεξής: η διαφοροποίηση του εαυτού, τα τρίγωνα και η μεταβίβαση μέσω των γενεών.Επίσης, έγινε εφαρμογή ποικίλων βιωματικών ασκήσεων που βοήθησαν στηνεπίτευξη των στόχων των Ομάδων Συμβουλευτικής Γονέων, οι οποίοι είναι ηενημέρωση-πληροφόρηση των γονέων και η διαμόρφωση και διαφοροποίηση τηςστάσης των μελών της οικογένειας

Follow EKT: