Σπύρος Χ. Πανταζής, Η προοπτική της διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2|2003, 171-180


Η εισήγηση αυτή διαπραγματεύεται: α) την εννοιολογική προσέγγιση της διαθεματικότητας, τη μέθοδο εργασίας που ακολουθείται και τη σύνδεσή της με το σχεδίασμά των Αναλυτικών Προγραμμάτων, β) την προοπτική της διαθεματικότητας για την προσχολική εκπαίδευση, γ) τα κνριότερα στάδια της παιδαγωγικής εργασίας διαθεματικού χαρακτήρα και τέλος δ) παρατίθεται ένα σχέδιο προγράμματος (Projekt) διαθεματικής προσέγγισης στο Νηπιαγωγείο.

Follow EKT: