Ηλίας Κουρκούτας, Από τη σχολική βία και τον ενδοσχολικό εκφοβισμό στο «ενταξιακό σχολείο», Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 8|2015, 56-89


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά και η δυναμική του φαινομένου του ενδοσχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης καθώς και τα ψυχοκοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων παιδιών, με βάση διεθνή ερευνητικά δεδομένα και πρόσφατες μελέτες στον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια, αναλύονται οι στρατηγικές παρέμβασης και ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού για την καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση και των μαθητών-θυτών και των μαθητών-θυμάτων σε μια ενταξιακή ψυχοπαιδαγωγική οπτική.

Follow EKT: