Θεόδωρος Θάνος, Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Αγωγής, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5|2012, 31-59


Στο παρόν άρθρο εξετάζονται τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Αγωγής με βάση το επάγγελμα και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων αλλά και το φύλο, κατά τη δεκαετία του 2000. Βασίζεται στα δεδομένα έρευνας που έχει ως πληθυσμό αναφοράς τους φοιτητές των Σχολών Επιστημών Αγωγής και πηγή των στατιστικών στοιχείων τις Στατιστικές της Εκπαίδευσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρά την αύξηση των "βάσεων" εισαγωγής στις Σχολές Επιστημών Αγωγής και ιδιαίτερα στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του 2000, περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής εμφανίζουν οι φοιτητές με γονείς που έχουν χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό κεφάλαιο και οι γυναίκες ως προς το φύλο. Στο εσωτερικό των Σχολών Επιστημών Αγωγής, οι φοιτητές δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους εκτός από εκείνους που έχουν γονείς που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα και απόφοιτους Λυκείου καθώς και τους άνδρες, οι οποίοι εμφανίζουν υψηλότερες πιθανότητες εισαγωγής στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και χαμηλότερες στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών

Follow EKT: