Αποστολία Παγγέ, Ο Σημασιολογικός Ιστός και η Συμβολή του στην Ηλεκτρονική Μάθηση, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5|2012, 88-101


Ο σημασιολογικός ιστός αποτελεί την επέκταση του σημερινού παγκόσμιου ιστού με τεχνολογίες oι οποίες εμπλουτίζουν τις πληροφορίες, που αναρτώνται στο διαδίκτυο με συμβατική σημασιολογία. Η βασική του αρχή είναι ότι, σε ένα κοινό και διαλειτουργικό πλαίσιο αναπαράστασης των δεδομένων, τα οποία ορίζονται με τρόπο κατανοητό, τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η πληροφορία που παρουσιάζεται στο χρήστη αποκτά δομή και νόημα. Η παρούσα εργασία στοχεύει, τόσο στην παρουσίαση και στην ανάδειξη της χρησιμότητας του σημασιολογικού ιστού στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης μέσω της επισκόπησης της σύγχρονης βιβλιογραφίας, όσο και στην προβολή των απόψεων των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με το σημασιολογικό ιστό.

Follow EKT: