Μαρία Μπιρμπίλη, H επίδραση του βαθμού επαγγελματικής ανάπτυξης στις διδακτικές πρακτικές των διδασκόντων αγγλικής γλώσσας: εμπειρική προσέγγιση., Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 9|2016, 45-77


Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία έρευνα σχετικά με την επίδραση του βαθμού επαγγελματικής ανάπτυξης στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας δημόσιων σχολείων στη βαθμίδα της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο). Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της παρατήρησης σε δείγμα 68 διδακτικών ωρών σε δημόσιες σχολικές μονάδες και της ημι-δομημένης συνέντευξης σε δείγμα 28 εκπαιδευτικών συνολικά. Στα συμπεράσματα της έρευνας συγκαταλέγεται η επίδραση της κατοχής μεταπτυχιακών τίτλων και της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού στη διδακτική πρακτική με τη χρήση επικοινωνιακών μεθόδων στη διδασκαλία της γλώσσας και η ανεπάρκεια της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης σε σχέση με τον παραπάνω στόχο. Παράλληλα, η αποτελεσματικότητα της διδακτικής πρακτικής σχετίζεται θετικά με το χρόνο προετοιμασίας του μαθήματος.  

Follow EKT: