Χαρίκλεια Μανάβη, Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η μέθοδος project ως Πλαίσιο Εφαρμογής Μετασχηματιστικής Μάθησης: Εμπειρίες από το χώρο της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 9|2016, 144-173


ΠΕΡΙΛΗΨΗΤο άρθρο αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Αρχικά, περιγράφει ένα πρόγραμμα τρίμηνης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, όπως εφαρμόστηκε στην πράξη το 2000, με θέμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Ανάπτυξη project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αξιοποίηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς: Οι Βυζαντινοί Νερόμυλοι του Δήμου Πολίχνης». Παρουσιάζονται οι στόχοι, η μεθοδολογία και η υλοποίηση του προγράμματος με έμφαση στις παραμέτρους που καθιστούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη μέθοδο project κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης μετασχηματιστικής μάθησης. Το δεύτερο μέρος του άρθρου επικαιροποιεί και συμπληρώνει το αρχικό πρόγραμμα, παρουσιάζοντας αναλυτικά ένα εργαστήριο τρίωρης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πάνω στο ίδιο θέμα όπου εφαρμόζεται η μεταγενέστερη προσέγγιση του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω Αισθητικών Εμπειριών». Στο τέλος συζητούνται διαπιστώσεις σε σχέση με τις εν λόγω εφαρμογές.  

Follow EKT: