Ελένη Δώνη, Επισκόπηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για την καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10|2017, 68-97


Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της βιβλιογραφικής επισκόπησης προγραμμάτων παρέμβασης που έχουν δομηθεί στην Ελλάδα ή έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και αφορούν την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας από εκπαιδευτικούς, σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν βραχυπρόθεσμα στο να προάγουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, ενώ μακροπρόθεσμα στοχεύουν στη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους και της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Η συγκεντρωτική παρουσίαση των προγραμμάτων παρέμβασης, στην παρούσα εργασία, είναι χρήσιμη και απαραίτητη στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να προβούν στην εφαρμογή κάποιου ή κάποιων από αυτά τα προγράμματα στην τάξη τους, αλλά και στους ερευνητές που ασχολούνται με την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας. Η διαδικασία εντοπισμού και παρουσίασης των προγραμμάτων αναφέρεται και στα βασικά κριτήρια ελέγχου της αποτελεσματικότητάς τους: Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη, στη διάθεση του υλικού του προγράμματος, στην εμπλοκή των γονέων στο πρόγραμμα και στην αξιολόγηση του προγράμματος (όπου αυτή ήταν διαθέσιμη).

Follow EKT: