Γεώργιος Δουλφής, Το τέλος τού μακεδονικού ελέγχου στον Ραμνούντα, Τεκμήρια, 12|2014, 155-178


Το άρθρο πραγματεύεται τον χρονικό προσδιορισμό τής «απελευθέρωσης» του αττικού δήμου-οχυρού τού Ραμνούντα από τον μακεδονικό έλεγχο στα μέσα τού 3ου αι. π.Χ. Με την αξιοποίηση των επιγραφικών κυρίως τεκμηρίων επιτυγχάνεται η άρθρωση τριών επιχειρημάτων που αφορούν στον τρόπο ανάληψης του στρατηγικού αξιώματος, τη συχνότητα εμφάνισης επιγραφικών κειμένων και τις πληθυσμιακές ομάδες τού δήμου. Έτσι, καταδεικνύεται ότι η μακεδονική φρουρά αποχώρησε από τον Ραμνούντα το 257/6 π.Χ., και όχι το 229/8 π.Χ., όπως ήταν μέχρι σήμερα δεκτό από την έρευνα. 

Follow EKT: