Μ. RICL, The phrase καταχθείσης τριακονθημέρου in an inscription from Macedonian Lefkopetra, Τεκμήρια, 5|2000, 155-160


No Abstracts

Follow EKT: