Π. Μ. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, Invitatio ad munera venationum et gladiatorum? Παρατηρήσεις στὴν ἐπιγραφὴ SEG 39, 638 ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, Τεκμήρια, 2|1996, 55-68


No Abstracts

Follow EKT: