Γ. Α. ΣΟΥΡΗΣ, Τὸ ρωμαϊκὸ ἐργοστάσιο ὅπλων (fabrica) τῆς Θεσσαλονίκης. Μία νέα ἐπιγραφή, Τεκμήρια, 1|1995, 66-78


No Abstracts

Follow EKT: