ΕΛ. ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ, Φλαουΐα Ἡδέα: Ἐπιτάφια ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη τῶν αὐτοκρατορικῶν χρόνων, Τεκμήρια, 1|1995, 130-135


No Abstracts

Follow EKT: