Ευγενία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιοκρισία: Late Byzantium Reconsidered. The Arts of the Palaiologan Era in the Mediterranean Edited by Andrea Mattiello and Maria Alessia Rossi, London and New York 2019, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 30, 363-368


Βιβλιοκρισία:Late Byzantium Reconsidered. The Arts of the Palaiologan Era in the MediterraneanEdited by Andrea Mattiello and Maria Alessia Rossi,London and New York 2019

Follow EKT: