Βασιλική ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Μεσαίωνα στὴν Νοτιοανατολικὴ Ευρώπη, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 9|1994, 243-263


No abstract

Follow EKT: