Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Μακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8|1989, 319-333


 S. LampakisLa Dynastie Macédonienne et les Grands Comnènes de Trébizonde. Éléments historiques dans les «Miracles de St. Eugène» par Jean-Joseph Lazaropoulos La Relation des Miracles de St. Eugène, écrite par Jean-Joseph Lazaropoulos, évêque de Trébizonde (1364-68), comprend un grand nombre d'éléments historiques sur les empereurs de la dynastie Macédonienne - surtout sur Basile II et les premières années difficiles de son règne, quand il devait faire face à plusieurs attentats d'usurpation. Comme il est démontré dans cette étude, la source où Lazaropoulos puise ses informations est sûrement Jean Zonaras; de même l'étude essaie d'expliquer comment Lazaropoulos, lorsqu'il est question de Basile II, a voulu faire allusion à l'état turbulent de sa propre époque et à la réaction de l'aristocratie de Trébizonde contre Alexis III le Grand Comnène.

Follow EKT: