Άννα I. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Παύλιτσα Ἠλείας. Ἱστορικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8|1989, 335-359


  Anne Lambropoulou Témoignages historiques et archéologiques provenant de Pavliza d'Elide L'auteur propose l'identification de Poliça, cité dans la version aragonaise du Chronique de Morée au site actuel de Pavliza (ancienne Phigalie), localisé au Sud-Est du département d'Elide. L'identification proposée repose sur des données topographiques et archéologiques.      

Follow EKT: