Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 7|1987, 1-17


  Chryssa A. MaltèzouTrois actes de donation Chypriotes. Contribution à l'étude de Chypre pendant la domination latine Dans le second volume de miniatures de manuscrits byzantins de la Bibliothèque Nationale de Grèce, publié par Anna Marava-Chadjinicolaou et Christine Toufexi-Paschou (Athènes 1985), sont édités trois actes de donation des années 1499, 1542 et 1590 repérés dans l'évangéliaire n° 185. Les éditrices notent que ces actes sont selon toute vraisemblance originaires de Cythère. Pourtant l'étude de ces documents (langue, toponymie, prosopographie, cadre historique) a amené l'auteur de constater qu'ils proviennent de Chypre. Le toponyme Κιθιρία mentionné dans les actes n'a rien à faire avec l'île de Cythère: c'est le toponyme chypriote Κυθρέα.- Suit l'examen du cadre historique de ces actes, leur édition diplomatique et leur commentaire.- Enfin, l'auteur propose une autre lecture de la date du troisième acte qui ne serait pas 1590, mais 1501.

Follow EKT: