Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Συμβολὴ στὴ χρονολόγηση τοῦ Γεωργίου Μοναχοῦ, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 6|1985, 223-231


 A. Markopoulos Contribution à la datation de Georges le Moine Tandis que la plupart des chercheurs dataient la composition de la chronique de Georges le Moine après 842 ou, au plus tard, entre 866/67, l'auteur, après un examen approfondi de la tradition manuscrite en liaison avec la Vita Theodorae (BHG  1731) et le récit du chroniqueur lui-même, montre que le terminus post quem de la composition de l'oeu­vre date de l'année 871.

Follow EKT: