Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 4|1981, 1-16


  Chryssa A. MaltézouRemarques sur le droit de la citoyenneté vénitienne. Protégés de Venise en Romanie latine (XIIIe- XVe s.)Avec l'expansion politique de Venise après 1204 en territoire byzantin, conquis par les Latins, la notion de la citoyenneté vénitienne s'est élargie pour embrasser plusieurs catégories de sujets Vénitiens, autochtones, colons ou étrangers. Après avoir exposé les raisons politiques et commerciales pour lesquelles la République de Venise octroyait sa protection aux étrangers, Grecs et Latins, l'auteur examine quelques termes employés dans les documents vénitiens pour leur qualification. L'étude de la terminologie, variée et souvent imprécise, permet de distinguer et de classifier les Vénitiens en citoyens, sujets et protégés de la Commune. 

Follow EKT: