Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Bιβλιοκρισία του: Christos Stavrakos, Alexandra-Kyriaki Wassiliou, Mesrob K. Krikorian, "Hypermachos. Studien zu Byzantinistik, Armenologie und Georgistik"., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 18|2008, 221-225


Book review of the Seibt Festschrift 

Follow EKT: