Καλλιόπη-Φαίδρα ΚΑΛΑΦΑΤΗ, Αμφιπρόσωπη εικόνα του Aγίου Ρόκκου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, , 24|2003, 309-316


Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών φυλάσσεται αμφιπρόσωπη εικόνα διαστάσεων 55,5Χ35εκ., στην οποία παριστάνεται, και στις δύο όψεις της, ο Άγιος Ρόκκος. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συντήρησής της στα εργαστήρια του Μουσείου, αποκαλύφθηκε στη μία από τις δύο πλευρές επιγραφή με το έτος 1743 κατά το οποίο ζωγραφίστηκε η παράσταση της συγκεκριμένης όψης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράσταση του αγίου, ο οποίος απεικονίζεται σε διαφορετικό εικονογραφικό τύπο στις δύο όψεις της εικόνας. Τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και των δύο παραστάσεων πιστοποιούν την ύπαρξη δύο ζωγράφων, που εργάστηκαν μάλιστα σε διαφορετικές περιόδους. Ο ζωγράφος στην πλευρά όπου υπάρχει η επιγραφή είναι νεότερος, πιο παραδοσιακός και εξοικειωμένος στην εκτέλεση έργων βυζαντινής τεχνοτροπίας με δυτική θεματολογία. Αντίθετα, οάλλοςζωγράφοςακολουθείδυτικάπρότυπα.

Follow EKT: