Γ. Ι. Θεοχαρίδης, Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Σύντομος ιστορία του Χριστιανισμού στη περιοχή της Βεροίας. (Ι. Επίσκοποι και μητροπολίτες. ΙΙ. Άγιοι και ξακουστοί κληρικοί. ΙΙΙ. Μοναστήρια. ΙV. Εκκλησίες), Μακεδονικά, 5|1963, 498-499


No abstract

Follow EKT: