Στίλπων Π. Κυριακίδης, Κ. Δ. Μέρτζιου, Συμπλήρωμα εις τα "Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας". Ανάτυπον από τον τόμον "Εις μνήμην Κ. Ι. Αμάντου", Μακεδονικά, 5|1963, 559-560


No abstract

Follow EKT: