Στίλπων Π. Κυριακίδης, Παν. Δ. Μηλιώτη, Η εν Νεϋγύ σύμβασις της ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως της 1]27 Νοεμβρίου 1919 και η εφαρμογή αυτής, Μακεδονικά, 5|1963, 573-575


No abstract

Follow EKT: