Βασ. Λαούρδας, Βιβλιοθήκη της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. 1, Ιωάννου Αναγνώστου, Διήγησις περί της τελευταίας αλώσεως της Θεσσαλονίκης, Μονωδία επί τη αλώσει της Θεσσαλονίκης. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Γιάννη Τσάρα, Μακεδονικά, 4|1960, 577-582


No abstract

Follow EKT: