Βασ. Λαούρδας, Ο Μακεδονικός Αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907. Εκθέσεις του προξένου Σακτούρη. Έκδοσις κειμένων, σημειώσεις υπό Βασιλείου Λαούρδα. Εισαγωγή υπό Πέτρου Πέννα, Μακεδονικά, 4|1960, 589-590


No abstract

Follow EKT: