Βασ. Λαούρδας, Αντωνίου Λ. Αδαμοπούλου, Η γεωργοοικονομική εξέλιξις του νομού Φλωρίνης. Εφαρμογή νεωτέρων γεωργοοικονομικών μεθόδων ερεύνης, Μακεδονικά, 4|1960, 593


No abstract

Follow EKT: