Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος, Τηλεμάχου Μ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών. Α', Συμβολή εις την έρευναν περί της καταγωγής των Κουτσοβλάχων, Μακεδονικά, 7|1967, 381-383


No abstract

Follow EKT: