Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος, Τηλεμάχου Μ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών. Β', Έκ του βίου και της ιστορίας των Κουτσοβλάχων επί τουρκοκρατίας, Μακεδονικά, 7|1967, 383-385


No abstract

Follow EKT: