Βασίλειος Λαούρδας, Μ. Μαραβελάκη - Α. Βακαλοπούλου, Aι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης., Μακεδονικά, 3|1956, 445-446


No abstract

Follow EKT: