Στίλπων Π. Λαούρδας, Στεφάνου Αθαν. Κοτσιάνου, Ένα ταξίδι στη Χαλκιδική στα 1793. Εντυπώσεις και κρίσεις του Γάλλου προξένου Θεσσαλονίκης E. Cousinery, Μακεδονικά, 3|1956, 452-453


No abstract

Follow EKT: