Σπυρίδων Σφέτας, Όψεις των ελληνο-βουλγαρικών πολιτικών σχέσεων μετά το Συνέδριο του Βερολίνου – Η αποτυχία μιας ελληνο-βουλγαρικής προσέγγισης (1878-1900), Μακεδονικά, 36|2007, 139-171


Die griechisch-bulgarischen Beziehungen waren von drei Hauptfragenbeeinflusst. Vom Griechentum in Ost-Rumelien, von der Teilung Makedoniensund von der Aufhebung des Schismas. Es hatte keine Basis für eine Verstädingung gegeben, da Bulgarien die Bulgarisierung der Griechen einleiteteund die Autonomie Makdoniens als Mittel zur Annexion befürwortete.

Follow EKT: