Σπύρος Χρ. Καρύδης, Η χειρόγραφη εκδοχή της εγκυκλίου του πρώην Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Ζ' (1802) για τις προσθήκες στην α' έκδοση του Πηδαλίου, Ο Ερανιστής, 27|2009, 259-262


no abstract

Follow EKT: